Söndag 1 Januari

Lukas 2:16–21
Vid den tiden när herdarna kom till Betlehem, fann de Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.

                                                      Betraktelse
Vi är kallade att efterlikna Maria som är Guds moder och den fullkomliga förebilden för alla Kristi efterföljare: en Guds tjänarinna i vilken tro och trofasthet har personifierats.
Maria vet att hon är älskad.
Hon vet vem hon är.

Hon var Guds val och hon var utvald till att bli Hans Moder.
Hon är porten genom vilken Skaparen kom till sin egen skapelse.
Det är ingen liten sak att vara beskådad, att vara benådad, särskilt när du är ytterst medveten om att du inte på något sätt förtjänar det.

Redan i Urkyrkan blev jungfrun Maria kallad ”Theotokos”, eller: Gudaföderska.
Titeln uttrycker människors hängivenhet och förkärlek till jungfrun Maria men också en djup tro.

Vid konciliet i Efesos år 431, sa man att den som inte tror att Maria är Gudaföderska är anatema.
Konciliets insisterande återspeglar viljan att bevara Kyrkans lära att Jesus är både Gud och människa, att två naturer - den gudomliga och den mänskliga – var förenade i Hans (En) Person.

Jungfru Marias ”Fiat” var hennes ja till att bli Moder till Guds Son, som är Gud, och som inte upphör att vara Gud när Han blir människa genom jungfrumodern.
Maria är fysiskt moder till Jesus. Den Helige Anden befruktade Marias generativa organ, Sonen hon bar fick sin mänskliga natur av henne.
Hans Gudomliga natur fick Han naturligtvis inte av henne men Maria bar och födde Jesus som är både Gud och man. Hon födde inte bara människan Jesus för den är odelbar med den Gudomliga.
Guds Ord blev kött i Marias sköte, det gudomliga och det mänskliga blev ett i henne. Jesu Gudom och Hans mänskliga natur finns inte bredvid varandra eller ovanpå varandra men är förenade.

För att förstå Maria behövde man först förstå Jesus, därför var det egentligen av Kristocentriska själ som man fann det nödvändigt att definiera Marias Moderskap. Vilket visar oss att även i den teologiska världen kan man använda sig av orden:
”Om du vill finna Jesus, gå till Maria”.

Jungfrun Maria är Kyrkans Moder – Mater Ecclesiae - även då hon också är dess medlem.
Medlem därför att hon är Kristi lärjunge, återlöst i Jesu Blod som alla andra. Maria som är så intimt förenad med Kristus genom hennes moderskap och genom hennes särskilda plats i Guds frälsningsplan är som Kyrkans Moder också intimt förenad med varje döpt människa.

Från det ögonblicket då Maria sa ja till ängeln blev hon Moder för all tid och evighet. Hon kan inte upphöra att vara Moder, lika lite som hon kan upphöra att vara evig jungfru, änglarnas Drottning eller profeternas glädje!

Men också vi är inbjudna att bära Kristus och ge Honom till världen!
Vi likt Maria är kallade att bli fyllda av Guds Ord för som den helige Augustinus sa så bar Maria Kristus i sitt hjärta innan hon bar Honom i sitt sköte.

Vi är inbjudna att som Maria, ingå i ett intimt förhållande till Jesus.
Vi är kallade till ett andligt moderskap.
I Kristus är vi kallade att vara Gudaföderskor och Gudafödare i världen.
För som Kyrkofäderna säger:
” Vad gott gör det mig om Kristus en gång var född av Maria i Betlehem men inte född av tro i min själ”?
   
                 
"...För att människan skulle befrias från avgrunden
                      och bli upphöjd till en obeskrivlig ära
                      ödmjukade sig den evige Guden
                      och blev ett litet barn genom dig..."