Söndag 21 Maj

Johannes 14:15–21
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.«

                                              Betraktelse

Guds kärlek är inte villkorslös.
Bara om vi älskar Honom kommer vi att hålla Hans bud.
Om vi inte håller Hans bud älskar vi Honom inte, säger Jesus.
Vilket är Hans bud? - Att älska Honom.
Så att hålla Hans bud, vilket är att älska Honom, betyder då att man bevisar sin kärlek till Gud genom att göra Hans vilja.
Hur vet vi Hans vilja?
Det beror på vad vi har valt att leva.
Präster, Ordensmän/kvinnor ska älska Gud och sin nästa i och genom prästerskapet eller det Ordensliv de är kallade till, leva ut deras ”Fiat” till fullo, fritt, kärleksfullt och glatt, men inom dess ramar.

Samma gäller de som ingår i äktenskap och de som lever ensamma. Kyrkan visar vägar att leva för varje slags val av liv.
En gift kan inte leva som en präst, en präst ska inte leva som en ungkarl....

Alla är först kallade att älska Gud - och sin nästa i ljuset av sin kärlek till Gud.
Kärleken till min nästa måste vara i lydnad till Gud!

För vad som fortfarande gäller för alla är de ”tio orden”:...att inte döda, inte stjäla, inte ljuga, inte begå äktenskapsbrott, att älska Gud först av allt...

Att göra Guds vilja är att vara trofast Kristi lära.
Många idag är olydiga till budorden men säger sig fortfarande älska Gud. Tro är bevisad genom kärlek som är bevisad genom handling.
Vi handlar enligt vår tro.

Apostlarna var lovade att få Sanningens Ande. Hjälparen, den Helige Anden, skulle vara med Apostlarna för all tid. Så Jesus lovade inte bara de tolv Apostlarna, eftersom Apostlarna inte skulle leva för all tid, men också de som skulle komma efter.

De var lovade att få den Helige Anden därför att de skulle lära deras efterträdare och alla människor, sanningen.
På så vis skulle den Helige Anden vara med Kyrkan tills tidens ände.

Världen känner inte igen Sanningens Ande. Hur ska då världen kunna ta emot Honom när Han kommer?
Man kan inte ta emot det man inte känner igen.

Många säger att alla har rätt, mer eller mindre.
Världen kan inte ta emot Sanningen därför att den är intresserad av kroppen, makt och pengar.
Sanningen Ande kan bara finna ro i enkla själar som söker Gud och Hans vilja.

 

”Ty Gud är vägvisaren till visheten,
och det är han som leder de visa rätt.
I visheten bor en ande som är förnuftig och helig,
ensam i sitt slag, mångfaldig till formen, tunn,
lättrörlig, klarsynt, ogrumlad, tydlig, okränkbar,
vän till det goda, skarpsinnig,oemotståndlig,
välgörande, människovänlig, fast, orubblig,
bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt över allt;
den genomströmmar alla andar som är förnuftiga,
rena och av den tunnaste materia.
Ingenting är så rörligt som vishetens rörelse.
I sin renhet tränger hon in i allt, i alla dess delar.
Hon är ett utflöde från Guds makt,
hon strömmar kristallklar fram
ur allhärskarens härlighet.
Därför kan ingenting orent komma henne nära.
Hon är ett återsken av det eviga ljuset,
en klar spegling av Guds verksamhet
och en avbild av hans godhet”.

                                                                                            (Salomos vishet 7)


Om vi inte söker oss till Gud, till Kristus och Hans ord, till det Han faktiskt sa
(men det Han faktiskt sa tillhör fortfarande tron. Även de som tror på Kristus och på Hans ord tvivlar om det verkligen var Han som sa det, i vissa fall, säger man, är det Evangelisten som lägger orden i Jesu mun...
Så vi har troende utan tro, Sanning utan egentlig Sanning.
Hur utvecklas en sån Kyrka?)

kommer vi att brista i en inre vision, vi kommer inte att utveckla vår inre synförmåga, och vår andliga själ kommer att domna bort:
vi kommer inte att uppleva mer än våra kroppars mättnad och hunger, inte se mer än en fyrkantig värld vars klokhet är dumhet för Gud och vars skönhet är sopor i Hans ögon.

Men till Apostlarna säger Jesus att de känner den Helige Anden, att Han är i dem och ska bli kvar i dem därför att de gör Hans vilja och med det så ska Fadern som är i Sonen bo i dem och de ska bo i Sonen.
Precis som grenen på vinrankan ger frukt därför att de är ett,
grenen får i sig saven som rinner i rankan vars näring ger frukt, -
och den Helige Anden ska uppenbara detta för dem.

Vi måste upplyfta våra hjärtan till Herren och se bortom denna värld så att vi inte blir förankrade här, så att vi inte tror att det inte finns något bättre än kropp, makt och pengar, det som denna värld gör allt för att sälja.

Om vi är uppmärksamma till vad Jesus säger ser vi att frukten av att leva enligt Guds bud är ett mycket intimt och heligt liv i Kristus för varje  människa.
Frukten av att älska Honom på Hans villkor.

               ”...den som har mina bud och håller dem...”