Söndag 18 Juni

                         KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID
Johannes 6:51–58
Vid den tiden sade Jesus till judarna: »Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«
Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet.
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig.
Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt.
De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.«

                                             Betraktelse

I Eukaristin är Jesus vår näring, där ger Han oss styrka för Hans liv pulserar där.
I Eukaristin är Jesus Livets Bröd, Frälsningens Blod.
Påskalammet som dött för oss men som nu lever igen, och lever i oss i Brödet vi äter!
Eukaristin är manna i öknen, stöd for oss i prövningar, vin som ger glädje och värmer våra hjärtan.
Eukaristin är för oss den allra värdefullaste frukten av Herrens vinranka.
I dess grenar rinner saften som är livgivande, för det är Guds liv i oss, givet genom Kristi lidande på korset.
Det är Enhetens tecken som ger gemenskap i en unik Kropp där vi tillsammans blir formade.
Hans Blod är medicin för våra sjukdomar och Tecknet av evig kärlek.
I Hans Blod finns Livet, där finns Andens eld som renar världen
och vars låga får våra hjärtan att brinna.

Finns det liv i dig?

Idag säger Jesus; ät Mig, drick Mig.
Detta är det enda sättet vi kan ha liv inom oss. Han säger det så rakt av och direkt; Hans kött är verklig mat och Hans blod är verklig dryck...
Det finns ingen tvekan att brödet och vinet är Kristi kropp och blod.
Han finns där för oss.

Sluta att törsta och hungra för annat, hungra och törsta för den heliga Eukaristin!

Eukaristin aktualiserar Kristi offer på korset som i Jesu uppstigning till himlen blev förevigat.
Liturgin förenar jorden med himlen. Bara Eukaristin har den inneboende förmågan, kraften, att ta oss till den korsfäste Kristus nu!
Jesus är översteprästen som genom korsets offer ständigt, till tidens ände, ber för oss till Fadern och försonar oss med Honom.
Han ger oss Kommunionen för att Han vill vara kvar hos oss, vill att vi ska bli kvar i Honom, Han vill inte bara vara i oss men leva i oss!

Kristus är livets bröd, kom låt oss tillbedja honom!
Eukaristin är Gåvan som är Jesus Själv.

Vi går till Eukaristin tillsammans, i Kyrkan, Kristi mystiska kropp, därför att vi är förenade i en tro och i ett Bröd.
Mottagandet av Kristi Kropp och Blod i kommunionen är personligt, det är ju till mig Han kommer!, men vårt personliga förhållande och intimitet med Jesus händer alltid i Kyrkan: i Kristi Mystiska Kropp!
Det personliga förhållandet till Kristus är aldrig isolerat från Kyrkan, det tar alltid del, utgör en del och lägger till sin del av Kyrkan: min helgelse helgar hela Kyrkan och min synd betungar hela Kyrkan!
Varje nytt Eukaristiskt möte med Jesus är ett förnyat och fördjupat möte där jag för var gång blir mer lik Honom och får ännu en möjlighet att ge mig till Honom såsom Han ger sig till mig.
Oberoende av hur jag lever kommer Jesus alltid till mig i den heliga Eukaristin - men frukten av det mötet beror på mig.

Eukaristin beskyddar mig från ont och stärker mig i min kamp.

         ”Med vad skulle det lilla Lammet slåss
         för att vinna över den stora hemska Draken?
        - Hans Blod, Lammets Blod!
        Hans Blod slog ”knock-ut” på draken”!
                                                      (Scott Hahn)Bara med det Blodet i våra vener kan vi slåss emot draken.

Eukaristin för oss till den Inneboende Treenigheten.
Ju mer vi är andligt disponerade att ta emot Jesus i Kommunionen, ju närmre kommer vi Gud inom oss. Eukaristin hjälper oss fram till Guds Närvaro i vår själ.

I himlen behövs inte Eukaristin för där är vi inte längre pilgrimer långt ifrån vårt hemland, där är vi hemma hos vår Fader och Gud.
Där är vi evigt "ett-gjorda" med Kristus, vår Eukaristi!

Men nu är vi inte där och vi behöver Hans kött och blod för att leva.
Så säger Han själv!

Eukaristin får aldrig bli rutin, inte heller går vi dit med oförlåten synd. Att förbereda sig för mötet med Kristus i Mässan, uppväcker både tro och kärlekens dygd.

Eukaristin är ett möte med den korsfäste och uppståndne Kristus, samtidigt är det den första julen, då Kristus föds i Betlehem;
Ordet blev kött!
Eukaristin är ett möte med Gud som vill övertyga mig om Hans kärlek så att jag kan glädja mig i Hans ofattbara godhet!

Sakramental Tillbedjan är en frukt av Eukaristin.
Vi Tillber Honom , i tro ser vi Honom...
Att ha Tillbedjan är att stanna i Hans sakramentala närvaro, sitta vid Hans fötter, lyssna till Honom i stillhet och ge allt till Honom.

Det Eukaristiska sakramentet är en försmak av den Himmelska Liturgin där vi ska ”stå i Hans åsyn” i en evig kärleks extas.
Där möter jag Gud Ansikte mot ansikte,
Gud som jag i Kyrkan har älskat, tagit emot och Tillbett i brödets gestalt.
Tack Jesus för din Kropp och ditt Blod
                          
                           
                                 ”...om ni inte äter ...”