Söndag 27 Augusti

Matteus 16:13–20
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade:«Du är Messias, den levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.« Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

                                          Betraktelse
Petrus är en av de tolv, en av Kyrkans pelare.
Han är den förste av tolv.
Petrus och Apostlarna tjänande urkyrkan och skapade så plats i kyrkan för var och en av oss.

På Jesu fråga "vem säger ni att jag är", svarar Petrus: ”du är Messias!
Messias, enligt de gamla skrifterna ska komma för att frälsa världen genom Israel och hans frälsning skulle sträcka sig till hedningarna. Han är den ”smorde”.
Enligt Jesaja är Han Guds tjänare, den lidande tjänaren. Den Helige Anden är över Honom och hans rike är ett rike grundat på ödmjukhet och lidande. Den ”smorde” ska lägga ner sitt liv för synden och för mångas frälsning.

Petrus visste att Jesus var Messias men visste ännu inte vad det egentligen betydde för Jesus - eller för honom själv...

Petrus växte i tro och i kärlek till Kristus.
I Petrus liv, som i så många andra människors liv, blev fallet ner i avgrunden där han nådde sin egen botten, vägen till omvändelse.
Från det att han begråtit sin synd och ångrat sig, älskade han nu Kristus in till döden.

Petrus blev dödad på samma sätt som Herren: korsfäst.
Då han inte tyckte sig vara värdig att dö på samma sätt som Jesus, bad han om att få bli korsfäst upp och ner. Han blev begravd i den närmaste kyrkogård vilken då låg på Vatikankullen.
På hans grav byggdes Sankt Peters basilikan.

Jesus undrar vad människorna i allmänhet säger om Honom.
De flesta såg Jesus som en av många andra heliga människor, liknande några av dem som levt före Jesus.
För att få ett mer personligt svar frågar då Jesus Apostlarna vad de själva tänker om Honom.

Jesus söker inte vilka svar som helst.
Allt vad vi säger och tycker om Jesus är inte ”rätt svar”.
Apostlarna som tänker efter innan de svarar verkar inte söka efter någon känsloupplevelse de har haft med eller kring Jesus, de söker inte efter någon personlig bedömning av vem Jesus är.

Visst kan jag säga vem Jesus är för mig, men bara så länge det håller sig inom ramen av vår tro.
Jag måste först veta vem Han säger att Han är,
vem Kyrkan säger att Han är, förrän jag kan säga vem Han är för mig.

Om människor på Jesu tid trodde att Han var Johannes Döparen så var det ju faktiskt så att Han inte var Johannes Döparen.
Och om vi i vår tid tror att Jesus är en av många andra frälsare och profeter, eller, ” för mig är Jesus en fullkomlig människa som inte dömer någon”..så betyder inte det att det är vem Jesus är.

Petrus svarar att Han är Messias.
När Petrus säger att Jesus är Messias, den levande Gudens son, svarar Jesus på en gång med att säga vem Petrus är!

Det här är en så vacker dialog mellan Jesus och Petrus.
Petrus säger vem Jesus är, han talar i Kyrkans namn, Kyrkan som är Kristi brud. Och Jesus, Brudgummen, svarar genom att säga vem Peter är:
han är klippan som Jesus ska bygga sin Kyrka på!

Som i ett kärleksmöte där den älskade och den som älskar återspeglar varandras identitet och igen kännande.

Det är bara i Jesus vi kan finna vår sanna identitet! När Petrus förstod att Jesus var Messias började han också förstå vem han själv var och vad hans mission var, hans uppgift i Kyrkans kropp:Petrus skulle vara klippan.

”Auktoriteten att vara ”Klippan som "Jag bygger min Kyrka på”
eller att ”allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen”
eller att ”dödsrikets portar aldrig ska få makt över Kyrkan”...
kan inte ha varit menat enbart för Petrus.
Varför skulle dödsrikets portar bara var beskyddade under Petrus liv?
Alla de löften som Jesus gav till Petrus kommer helt enkelt att bestå genom tiderna och inte försvinna med Peter!
Kristus har givit löftet till sin Kyrka och inte till en enstaka person.
Att Paulus och det Nya Testamentet inte talat om den Petrinska successionen måste ”betraktas som ett tecken på evangeliernas trovärdighet som förmedlare av en autentisk tradition.
I Rom från första början utgick man ifrån att den rad av biskopar som där fanns förtecknade också varit efterträdare till Petrus.
Dessutom så framträder det klart att platsen för Petrus martyrium är huvudinnehavare av den Petrinska fullmakten och spelar en framträdande roll för tradition och de nytestamentliga skrifternas utveckling till Bibeln”.                                                     
                                                      (Joseph Cardinal Ratzinger).

Jesus är Brudgummen som har givit sitt liv för bruden:Kyrkan.
Petrus är klippan, kyrkan, som ger sitt liv för Kristus.
Jesus kommer inte ensam, Han kommer i sin brud, med sin brud - hennes brister och även synder, är inte ett hinder för Herren!
I tro griper vi tag i mysteriet, som bit för bit uppenbarar sig, fast det ändå fortsätter att vara ett mysterium.

Han som kallas klippan lägger Peterskyrkans hörnsten med sitt blod i det att han ber för sina bröder att de inte ska falla ifrån den tro som Kristus ger sin Kyrka.


                ”...och på den klippan skall jag bygga...”