Söndag 26 November

Matteus 25:31–46
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.«

                                        Betraktelse
Härlighetens tron.
Korsfästelsen och uppenbarandet av att Jesus är Konung, är intimt förenat.
Härlighetens tron är korset, i himlen är det korset förhärligat!
Sanningen ledde till korset, sanningen som oacceptabel!
Det var Pilatus som frågade ”sanning, vad är det”?, men hans rädsla för människors misstycke omgav honom som ett töcken och han kunde därför inte snappa upp svaret: ifall Jesus är Konung eller inte.
Framför Pilatus var Konungen gömd, inte bara bakom en människokropp men också, vid det här laget, i eländets förklädnad.
Jesus, världens Konung, kommer förklädd till var och en av oss, såsom det också står i dagens Bibel text, där Han kommer som tiggare, utböling, fånge...
Inför Jesus, Guds Son, Evig Vishet, kan ingen, får ingen, vara likgiltig.
Att vara likgiltig är lika med att döma Honom.
Pilatus tvådde sina händer och trodde att med det, var Han fri från skuld!

”Han som inte är med Mig är emot Mig”.
Förr eller senare har vi alla fält domen över Jesus och Hans ord. Är Hans ord sanna eller inte?
Vi tvår våra händer i ett ”jag vet inte”, men vi är skapade till att veta att Kristus är Konung och att Hans ord är Konungens ord och att det var för att vara Kung Han kom till världen!

”Vem säger ni att jag är”?..
- En del säger att du är...
”men du”?, vem säger du att - JAG ÄR - ?

Kristus är hela universums Konung, inte bara Katolikernas Konung.
Hedningarna, symboliserade i de tre kungarna som kom för att tillbe det nyfödda barnet i krubban, sa att de kommit för att ära Judarnas Konung. Sedan blev Judarnas Konung också hedningarnas Konung.
Först när vi förstår att Han är universums Konung kan Han också bli vår personliga Konung.
Konung av våra liv och Konung av våra hjärtan.
Tills dess, vacklar vi hit och dit.

Kristus Konung överkom döden och har befriat oss från syndens bojor, ”Hans är äran för evigt och Han ska härska i all framtid”. (Upp 1:6)

Alltings mått är Hans lidande och död, Hans otroliga offer på korset.
Världen, tragiskt nog, tar inte emot dess Konung men tar desto hellre emot världens prins som är satan själv.
Han lockar med frihet genom abort, eutanasi, homosexuella
s.k. äktenskap, preventivmedel... han lurar människor genom att göra Kristus hur obetydlig som helst: ”en bland många andra”. Och världen hakar på, för att så mycket som möjligt undvika korset.
Man vet inte att det är Konungens tron.
Jesu kors är Hans tron.
Befinner vi oss vid Hans kors är vi redan i Hans Kungarike .
Befinner vi oss inte där är vi under satans baner.
Det finns ingen annan stans att stå. Alternativet är att vackla hit och dit men till slut hamnar man på den ena eller den andra sidan.

Det vi har gjort för de minsta av Jesu bröder, det har vi gjort för Honom.
Många vill få det till att man inte ens behöver tro på Gud – enligt dagens Evangelium (!) – det räcker med att hjälpa de fattiga. De visste ju inte ens att de hade gjort något för Kristus!

Men i dagens Evangelium talar Jesus till sina lärjungar, till dem som redan har tro på Honom.
I Matteus 12 säger Jesus att”den som gör min Faders vilja är min broder”
Han lär dem hur de ska leva sin tro. Han har i de tidigare kapitlen: från början av kapitel 24, tills nu, visat dem vad det vill säga att följa Honom.
Han har talat om lidande och förföljelse för Hans lärjungar, Han har visat dem att korsets väg föregår steget in till evigheten och att de måste ständigt vaka så att de inte tappar bort det slutgiltiga målet under denna utmanande och svåra tid på jorden.
Så länge Kristendomen spred sig, så länge var de Kristna de allra minsta av Jesu bröder.
När Kyrkan var förföljd sa Jesus till Paulus varför förföljer du Mig?
Apostlar och missionärer som åkte över hela jorden för att förkunna Guds ord, var de minsta av Hans bröder.

Javisst, Jesus finns i alla människor, men för att se Jesus i de fattiga måste Jesus leva i den som beskådar de fattiga!

Det finns många människor av olika religioner och icke religioner som gör gott mot de fattiga. Man kan ge mat åt de fattiga utan att direkt älska Jesus, men man kan inte älska Gud utan att älska sina bröder och systrar. Lärjungarna, ska få se att om de vill göra något för Kristus kan de räkna att allt de gör för de allra ringaste har de gjort för Honom.
Denna liknelse är en klass som Jesus ger sina lärjungar, dvs. de som redan har tro.

Det säger ju sig självt att man inte kan räknas bland”lammen” på Hans högra sida, om man inte tror på Honom!
Att den tron kan komma i det sista ögonblicket är inte en omöjlighet.
Jesus är Domaren, Kungen, och den Gode Herden. Genom dessa tre titlar ser vi att Hans Barmhärtighet inte kan isoleras från Hans rättvisa, men snarare är de förbundna.
Inte så att Hans Barmhärtighet är Hans rättvisa, för då finns det inte längre någon rättvisa.
”Saliga de som hungrar och törstar efter rättvisa...saliga de barmhärtiga..

Enligt den sociala tolkning av Matteus 25:31 räcker det med att hjälpa de behövande. Man frågar sig: behövs då någon tro på Kristus, behövs de tio budorden, är kyskhet fortfarande viktigt,sanningsenlighet,kärlek till Gud...?

Tro på Jesus är inte tro på Honom som min personliga frälsare men som Kristus Konung”!
Tro på Honom innebär att jag tror på Hans Kyrka, på Hans ord, på det som Hans Helige Ande leder Kyrkan till att leva och tro!
Det är Kriteriet för ett personligt och intimt förhållande till Kristus.
Ett sant och äkta personligt förhållande till Kristus leder mig till Kyrkan och hennes lära, och tvärtom, en sann och äkta kärlek till Kyrkan och hennes lära leder mig till ett personligt och intimt förhållande till Kristus.

Att trona Jesus i våra hjärtan och i våra liv, betyder att vi börjar leva enligt Kristus Konungen. Kärlek och hängivelse till Kristi Hjärta är inte en pietistisk rit, men en jordnära och praktisk kärlek till Kristus och Hans Kyrka.

I överlämnande av oss själva till Kristus Konungen - för Han vill bli Kung av alla hjärtan - formar Han våra liv.
Det blir ett liv efter Hans mått, där också vi lär oss att identifiera oss med de allra minsta!


                        "...Sedan ska Kungen säga:..."