Söndag 10 Juni

Markus3:20–35

När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen. De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser: »Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå — det är slutet för honom. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger, om han inte först binder honom; sedan kan han plundra hans hus. Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.« De hade ju sagt att han hade en oren ande.
Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sade: »Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig.« Jesus svarade dem: »Vem är min mor och mina bröder?« Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: »Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.«
                                         
                                         Betraktelse

Adam och Eva levde i paradiset.
De hade allt det som var vackert att se på, att höra...
värme och ljus omgav dem.
Mellan dem och djuren och mellan dem alla och naturen rådde vänskap och frid.
Och Gud var i deras mitt.
Adam och Eva beskådade varandra med Guds blick.

Ändå, fanns det något i Evas hjärta som sökte sig ut, sökte sig bort.
Som sökte sig själv och sökte för sig själv.
Det fick henne att vandra med sin blick, och hennes hjärta att dela sig.

Det gjorde det lätt för ormen att lura henne, att dra henne in i hans slingrande dans som förde med sig, inte bara henne, utan generationer efter generationer av hennes barn skulle alla få ormens gift i sig och så följa med i dansen.

Gud i sin vishet och i sin längtan efter förening med människosläktet skapade en ny Eva!
 En Eva som helt och fullt skulle vara Hans, en Eva som skulle besvara kärlek med kärlek, trofasthet med trofasthet.
Hon skulle vara Hans glädje, den glädje som Gud sökte i alla hans skapelser men inte kunde finna eftersom genom ormens gift, de istället blivit till Hans sorg.

Genom den nya Eva ville Gud återförena människorna till Honom; Hennes son, Guds Son, skulle segra över den slingriga ormen. 

Och för alla dem som ”tog emot Honom gav Han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på Hans Namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud” (Joh.1:12-13).

För dem som tog emot den nye Adam. 

Satans hus faller inte därför att hans fallna änglar blir försvagade av de olika ondhetsgrader de har har sinsemellan.

Men därför att Jesus segrar över Honom.

De skriftlärde hädar genom att tillräkna djävulen det som är den Helige Andens verk.
Att häda den Helige Ande är trots, uppror mot Gud vilket gör människan andligt blind. I det töcken hon i sin andliga blindhet träder in i, får hon svårt att se sin synd - utan att se sin synd kan hon inte vända tillbaka till Gud. 

Den som är förblindad kan inte be Gud om förlåtelse eftersom hon inte ser vad som skulle behöva förlåtas. Så kan hon inte bli förlåten.

Den nya Eva kommer för att vara nära Jesus i Hans lidande, folk sa ju att "Han är ur sina sinnen". Hon är där, som ett svar och som en påminnelse om vad Gud givit oss för att beskydda oss från - och stärka oss emot - djävulen och hans lögner;

Den Obefläckade Avlelsen, det Obefläckade hjärtat, Rosen; ursprungen ur Jesse rot.
En gåva så otroligt vacker, helig och vis i Guds frälsningsplan.
Guds väg för att nå människan och föra henne tillbaka till frihet.

Jesus svarar på sin egen fråga vem som är Hans mor, bror och syster och säger att den som gör Guds vilja är i sanning Jesu moder, syster och bror. Det är den nya familjen som Kristus själv har kallat samman.
De som gör Hans vilja och inte gör uppror mot Honom.
De som vakar och ber; ber att de inte blir förblindade av ett gömt högmod.

Vi måste alla vara uppmärksamma, för det finns ingen grupp av människor som är i riskfri zon för andlig blindhet.
Det värsta med blindhet är att man inte vet att man är blind, visste man det skulle man inte vara blind, men se. 


                            
  ”...nu kom hans mor...”