Söndag 2 September

Markus 7:1–8,14–15,21–23
Vid den tiden hade några fariseer och skriftlärda kommit från Jerusalem. De samlades kring Jesus, och de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer, det vill säga utan att tvätta sig. Fariseerna och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna, och när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kittlar. Därför frågade fariseerna och de skriftlärda honom: »Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer?« Han svarade: »Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står:Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler.«
Sedan kallade han till sig folket och sade: »Hör på mig allesammans och försök att förstå. Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren. Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.«
                                           Betraktelse
Världen vill övertyga oss om att det som kommer utifrån är livsviktigt! Kroppen är guden som dyrkas och ständigt förhärligas.
Man behöver en sund kropp; en sund kropp behöver gym, ekologisk mat, bröd utan mjöl, kapslar, vitaminer, SPA och rena natur produkter som har djupgående reningseffekter......

Världen kommer inte att vilja övertyga oss om att kroppen bär den andliga själen och de är ett! 
För det behövs tro. 

”Jesus, Guds Son blev Människoson för att människan skulle bli Guds söner”,  sa St. Irenaneus av Lyon.

Vårt varande är en Kärlekens gåva, givet av Gud.
Vi föds och får liv för att kunna, med tro, treva oss fram, i våra kroppar!, till Sanningen, till Gud och till evigt liv.
Människan har en unik kapacitet att ta emot Guds liv.
Gud säger sitt namn för att vi ska lära känna Honom, för att vi ska kunna tilltala Honom.
I varje ögonblick av vårt liv kan vi antingen komma närmre Gud eller längre bort från Honom.
Jesus har kommit till oss för att fylla oss med Gudomligt liv; heliggörande nåd; vänskap, närhet till Honom.
Det är i våra kroppar vi tar emot Honom, eller, föser bort Honom,
inte genom det vi äter men genom vår själs attityd, uttryckt i kroppen.

St.Irenaneus sa också att
”den Kristnes huvudsakliga uppgift är att förbereda sig för döden”.

Så Jesus lär oss att ta vara på hela vår mänskliga gestalt; kroppen, för den bär själen, själen som ska till himlen, till Gud, till dess skapare.
Det är i alla fall Guds vilja för var och en av oss.

Så låt oss oroa oss för vad som kommer ut ur vårt hjärta, ut ur våra tankar, ut ur våra förhållanden till andra.

Egentligen säger Jesus: var rena!”

Själens – och därmed kroppens – renhet tilldrar Gud till själen.
Renhet ger oss förmågan att se och tänka klart. 

Jesus hänvisar till profeten Jesaja som skäller på Jerusalems befolkning därför att de rådfrågar politiker istället för profeter. Politikerna lyssnade inte till profetiorna därför att de brydde sig endast om vad deras egen vishet sade dem och inte alls vad Herren sa.
Enligt dem hade Hans ord gått ur tiden.

Jesaja säger att Herren inte lyssnar till deras tomma läppbekännelser. Deras hjärtan har blivit blottade på tro och deras livsstil är tom, ett hot till just det liv som Gud söker att finna i deras hjärtan.

Jesus ser liknande drag i fariséerna som inte förmår att leva deras tro mer än att på ett innehållslöst sätt ta vara på yttre förordningar.
De höll fast vid en lag men kände inte igen lag-Givaren som stod mitt ibland dem, som såg på dem och som talade till dem! 

Vi ser i dagens Evangelium att det inte är människans kropp som oroar Jesu hjärta. Det går djupare än så. Han räknar upp de laster hos människan som smärtar Honom allra mest.
Laster och synder är knutna till själen och går genom kroppen; genom sinnena. 

Jesus ger oss en lista på synder för att vi ska förstå att våra val och sätt att leva och tänka är det viktigaste för ett liv med Gud - nu och sen.

Människans kropp och själ är Guds boning, det är Guds mening att både själen och kroppen ska leva för evigt. Själen fortsätter att leva efter döden; döden som ju inte är något annat än en förflyttning av människan från jorden till himlen eller helvetet eller skärselden.

Det är svårt att tänka sig själ utan kropp.. Själen lever vidare (då den är andlig), medans kroppen förmultnar bort..
Ändå går så mycket tid, intresse, uppmärksamhet... till kroppen! 

Kroppen ska uppstå vid världens slut, men förhärligad. Förhärligad av Guds eget liv och ljus.
Människans andliga och moraliska orenhet sätter sina märken i själen.
Det är långt värre än att vara fysiskt sjuk!

Jesus lär oss att vår kropp är den Helige Andes tempel.Så vi måste också ta hand om vår kropp utifrån den moraliska aspekten för det har en omedelbar anknytning till själen och till vårt liv i Gud; nu och sen.

Herren själv har valt att bebo våra kroppar och själar, (”..eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt Guds Ande”) så vi ska vörda kroppens integritet därför att den tillsammans med hela människan är kallad till evigt liv med Gud. Kallad att redan i det här jordiska livet bära den levande Guden inom oss, leva med Honom i vårt dagliga ”själs-kroppsliga” liv och återspegla Honom till varandra.

Människan är kropp såväl som själ, inte på ett”dubbelt” sätt: 1) kropp 2) själ, men i en helhet: ”besjälad kropp” eller ”förkroppsligad själ”.
Det är min besjälade kropp – eller förkroppsligade själ - som ska leva i evighet.

Att jag ser min kropp som Herrens tempel, har betydande konsekvenser för mig i evigheten.
Jesus lär oss att det vi väljer att göra, säga och tänka är beslut som kommer inifrån vår egen vilja och hjärta.
Ett förvrängt hjärta ger ett förvrängt tänkande vilket i sin tur föder onda ord och gärningar.

Vi kan se det på så många av dessa biskopar och kardinaler i USA som har undangömt och skyddat homosexuella gärningsmän bland deras biskopar, kardinaler och präster, och själva begått det brottet.
Detta har medföljt en förlust av ett sant och klart tänkande och istället givit rum för en helt dimmig urskiljning där man blivit alltmer slapp och oberörd över sånt som borde ha skakat om en!

Kyrkans heliga uppgift att: tillrättavisa syndare, undervisa okunniga, rätt råda de tvivlande, att tåligt lida oförrätt...
blir alltmer suddig och istället värnar t.o.m Kyrkans ledare för allas rättighet till jämlikhet och frihet vilket till slut innebär att alla ska få göra som de vill och ingen ska få påpeka att det finns något som är fel eller går emot Gud.
Gud och tro är enligt de flesta, även i Kyrkan, en privatsak.

Det är förunderligt att många bland Kyrkans ledare värnar så mycket för de homosexuella i världen istället för att beskydda Kyrkan inifrån från dess infiltrering vilket helt klart bara kan skada.

Moses, i den första läsningen ber folket att lyda Guds föreskrifter och säger att om de gör det ska också andra folk se vilken vishet och insikt det Israelitiska folket, Guds eget folk har, och lära sig från dem.

Innerst inne ärar människor den som fruktar Gud. Bara en sann lydnad och kärlek till Kristus och Hans ord kan ge människor glädje och liv.
Innerst inne söker alla sanningen, alla söker Gud men behöver hjälp på vägen.
Att bagatellisera synd; lögn,ondska äktenskapsbrott och all de orenheter som Jesus tar upp... och göra det till ett fritt val, är att leva i lögn och leda andra till det. 

Vem får vara i Guds boning?,
- den som gör det rätta och är sann i tal och tanke.

En bra andlig övning är att gå igenom listan på synder som Jesus ger oss, finna dess motsatser och se hur väl vi lever - eller inte lever - enligt dem.

Vi behöver den Helige Anden för att känna igen och dra oss bort från det onda inom oss och omkring oss. Vår blindhet kan vara så stor att vi inte ser den!
Jesus söker i oss sin likhet. Därför ber vi den Helige Ande att Han strålar sitt ljus på vårt mörker, att Han fortsätter att knacka på vårt samvete och att vi ständigt söker att leva i renhet och sanning.
Må Kyrkan alltid kunna hjälpa oss med det!                                      
”Ordets görare”