2017 > 02

Matteus 6:24–34
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.«
                                              Betraktelse
Den vi har glömt saknar vi inte, frågar inte efter, än mindre längtar efter.
Gud är glömd.
Det är lätt att glömma Honom i världen, för världens mammon tar upp hela ens tid, kraft och energi.
Oro och bekymmer övertar oss, vi blir rädda att förlora det vi fått ihop och snart planerar vi hur vi ska kunna få mer.
Hjärtat blir stressat, kroppen blir sjuk även då vi proppar i oss ”enbart ekologiskt”, och livet blir mer och mer mödosamt...

Dåre!, säger Jesus, i denna natt ska din själ utkrävas av dig..

Fången.
Judas protesterade mot att Maria Magdalena hade slösat pengar på aromatisk olja som hon sedan slösaktigt hällde över vår Herres fötter.
Judas var inte intresserad av de fattiga men sa för sitt eget intresse att Maria Magdalena borde tänkt på de fattiga istället för på Jesu begravning...
Han frågade översteprästerna hur mycket de var villiga att ge honom om han gav Jesus i deras händer.

Så vad är mammon. Pengar. Är det bara pengar som kan stå i vägen mellan oss och Gud?
Mammon är det som styr mig, mammon är det ,mitt liv, mina val tjänar.
”Vi kan inte tjäna både Gud och mammon”.
Nån måste komma först antingen det ena eller det andra.
Jesus säger så.
Så vad kommer först?

Tid är pengar. Så väldigt lite tid, om över huvud taget någon tid, ges till Gud.
Ger jag mer tid till arbete för att få pengar, gör jag allt för pengar och ingenting för Gud utan profit, ja, då kommer mammon först.
Vi kanske tror att vi ungefär har allt på samma plats. Men nej: vi kan inte tjäna Gud och mammon för då hatar vi det ena eller det andra till slut. Kärlek till mammon leder oss således till hat.
Världen vill gärna att vi tar på oss en massa skulder, för att passa in i systemet, bra utbildning, vackert hus..vill du ha? Låna.
Sen betalar du tillbaka på livstid.
Fången i mammon.

”Fråga inte vad ska jag äta?..Men i världen jagar alla efter hundratals olika dieter:
ekologiskt, (som är en mammon industri),
Ayurveda som säger vad vi ska äta enligt vår personlighet.
Lågkolhydrat som får dig att känna dig bättre,
medelhavsdiet där man bara undviker vitt socker och vitt mjöl för det ger svullen mage,
laktosfri diet,....

”Fråga inte vad ska vi dricka”..
rena ekologiska fruktjuicer, smoothie's............................

”Fråga inte vad ska vi klä oss”
stentvättade denim............................

För dem som bygger sina liv på Klippan av Jesu lära finns det inget att oroa sig för mer än att behaga Gud. Göra Hans vilja, välja det som tar oss närmare Honom, välja det som gör oss mer lik Honom, välja det som gör oss till helgon, välja bort allt som leder oss bort från Honom, välja bort all synd. 
Det är en annan värld!
Just därför att det är en annan värld kan mammons värderingar och Kristi värderingar inte tjänas på samma gång.
”Ge till Caesar vad som tillhör Caesar och ge till Gud det som tillhör Gud”. Världens värderingar och Kristi värderingar kan inte försiggå på samma gång.
Det är en illusion att tro att vi kan leva av världens begrepp och värderingar och samtidigt leva ett liv i Kristi efterföljelse.
Världen har sina offer. Men det är inte samma sak som att vara martyr för Kristus.
Jesus säger att vi ska leva igenom våra kors och svårigheter i tro, i hopp och i kärlek till Gud.
I lydnad till Guds vilja, till Guds ord.

”....Är inte livet mer än födan...”
Jo, livet är mer än födan, det är liv i Gud som är evig och Fader och Godhet och Kärlek och Sanning, det är liv i Anden som spirar och andas ren luft i Guds frihet som Hans barn,som liljorna på ängen, i längtan efter sann frihet!

...Är inte kroppen mer än kläderna...”
Jo, kroppen är den Helige Andes tempel som Gud ger värdighet genom att ta sin boning i, kroppen bär själen som i sin tur bär kroppen som är menad för evigt liv med Gud och därför ska hållas ren och fri så att den så mycket som möjligt kan återspegla Fadern och Sonen i uppståndelsens evighet.

Låt varje oro övergå till en akt av överlämnande och tillit till Herren:
”Jesus, jag överlämnar min oro i Dina händer,
Du vet allt, låt det ske enligt Din vilja,
det är Du som är Gud och inte jag.
Jesus, jag förtröstar på Dig. FADER, Du är min Fader, jag är Ditt barn,
och jag tillber Dig i Din Heliga vilja för mig. Amen

Vi har en Fader som har skapat oss, tar hand om oss och älskar oss, men ofta lever vi som om detta inte vore sant - eller ens betydelsefullt.


                        
”...Sök först hans rike och hans rättfärdighet..”

Matteus 5:38–48
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«
                                                    Betraktelse

”Ni ska vara heliga ty Herren er Gud är helig”.
Det var svårare för människor i det gamla testamentets tid än det är för oss som lever efter Kristi ankomst.
Vi har ju Kristus att se på, Han är vår ende förebild.
Maria? Helgonen?
Vad vi försöker imitera i Maria och helgonen är Kristus i dem.
De är transformerade, förvandlade av den Helige Ande efter att ha förälskat sig i Kristus, som sedan leder dem till att söka fullkomlighet.

Femte, sjätte och sjunde kapitlet av Matteus Evangeliet är Jesu bergspredikan, den innefattar en helt ny väg att gå, Jesu väg, ödmjukhetens väg;
vacker, svår, men tillgänglig för alla.
Jesus själv är den fullkomliga förebilden på hur man inte besvarar ont med ont.

Kärlek till Gud och vår nästa är måttet, kriterium för våra handlingar.
Vi ska inte bara undvika att besvara ont med ont men vi ska söka att vilja den gott som gör oss illa!
Om vi inte kan göra det, måste vi erkänna att vi fortfarande behöver lära oss att älska, att utvidga våra små hjärtan.

Jesus säger att vi inte kommer att bli belönade för att vi har älskat våra vänner.
Om vi inte älskar våra fiender är det så att vi inte riktigt älskar våra vänner heller.
Vi är menade att älska våra vänner för Guds skull och inte för vår egen skull.
Bara i den slags kärlek kan vi ge våra liv för våra vänner (Joh.15:13).
Om vi älskade våra vänner i Gud och för Hans skull, skulle vi också älska våra fiender eftersom de också är gjorda i Guds avbild, också de är Hans evigt älskade barn.
Om Gud älskar dem, hur kan då inte jag göra det?
Att älska min ovän betyder inte att jag måste bli hennes bästa vän men att jag vill det bästa för henne.
Detta radikala sätt att bemöta våra fienden släcker hämndlystnaden i oss och det hjälper oss att gå till roten med vår fallenhet till synd.

Höjdpunkten i Jesu bergspredikan är att Han kallar oss till att bli   ”fullkomliga som vår himmelske Fader är fullkomlig".
Fullkomligheten som Jesus kallar oss till är inte en yttre perfektion men kärlek.
Kärleken är fullkomlighetens fäste.
Det är den kärlek som är andlig förening med Gud.
Kärlek – Caritas – är den viktigaste dygden, den binder samman fullkomligheten: den förenar oss med Gud, Gud som är Kärlek:fullkomlighet.
Det är dit Jesus kallar oss.


                  ...”Fullkomliga så som er Fader...”


 

Matteus 5:17–37
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.
Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.
Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.
Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.«
                                            
                                                Betraktelse
Gud ber oss inte om det som är omöjligt. Vi följer Hans lag som är kärlek
i frihet, inte i tvång.
Kärleken som Jesus lär oss har med vilja och värdighet att göra.
Den har med frälsning att göra.
Det är inte en lätt kärlek, eller snarare, det är en omöjlig kärlek!
Omöjlig för den gamla människan, men inte för den nya.
Den nya människan lever av den nåd och styrka hon fått av den Heliga Ande i dopet och i konfirmationen, i sakramenten, i bön och genom att undvika kompromisser.
Ja, ja - nej, nej.


I Kyrkan finns all nåd vi behöver för att lära oss att leva lagen.
Inte ”tyngdlagen” av vår fallna natur
men lagen av Kristi ok som är milt och korsets börda som är lätt.

Herren ger oss valet mellan liv eller död, ljus eller mörker, välsignelse eller förbannelse; välj!
Men det är ju inte så att Gud lägger det framför oss som varor att plocka på oss för att sedan lämna oss helt och hållet i våra val.
Han vet mycket väl att vi tar tid på oss att välja det som är bra eller bättre eller bäst - och sedan hålla oss kvar vid det valet.
Hela vårt liv består av val, vi väljer vad vi gör eller inte gör.
Gud är med oss, visar oss tecken, knackar på vårt hjärtas dörr, får oss att känna olust, ånger, misslyckande, framgång, motgång...
allt för att vi fritt ska välja det som är Hans vilja och som leder till frälsning.


Välj.

Häromdagen kom några turister för att träffa oss, de fick veta av en händelse att det fanns ett kloster här.. de var Katoliker.
Det är förpliktelse för Katoliker att ha Söndags Mässa.
Så efter att ha givit dem kaffe och pratat lite med dem och efter att de sagt hur underbart och tyst det var här sa vi att de faktiskt kunde ha Mässa här hos oss, om de ville, eftersom vi har en präst här.
De log artigt och sa ”mmm”...

Naturligtvis blev deras val att inte komma.
De hade ju valt att komma på en veckas semester till ett ställe där det var högt osannolikt att det skulle finnas möjlighet till en Katolsk Mässa - så valet var redan gjort.

Men ändå, Gud gav dem en möjlighet att välja om och att ta emot Hans inbjudan till ett Eukaristiskt möte med Honom här uppe i vildmarken.

Snöskoter var roligare, och det var ju därför de hade kommit.

Våra liv är så.
Vi får möjlighet på möjlighet att vända våra liv mer och mer till Gud och att leva i den närhet och intima kärlek Han kallar oss till.

För att vara nära Gud i detta livet och för att ha hopp om evigt liv måste våra liv, i Guds ögon, bli rättfärdigade dvs. överträffa levernet av dem som bara följer lagen för lagens skull, och dem som inte alls följer den.
Jesus varnar oss att vi annars inte kommer in i himmelriket.
Det räcker inte längre att fullborda lagar.

Israel hade många externa lagar som Gud genom Moses hade givit för att Israeliterna skulle vända sig från hedendomen.
Men med Kristi ankomst skulle lagen bli levd inifrån, för Guds lag är nu skriven i våra hjärtan. Kristi lag. Jesus har inte ändrat lagen men Han har fullbordat den i kärlek.
Så Han ger oss vägar hur vi bäst kan nå Honom. Han ger oss en inre lag - kärlek till Gud - en Gud som vi nu känner i Jesus Kristus.

Så det gäller inte bara att undvika att döda någon men även att gå in i kampen mot hatiska och ilskna tankar, blickar och ord som ekar i djupet av vår själ.
Inte bara undvika äktenskapsbrott men att gå in i kampen mot inre orenhet i tankar, blickar och ord.
Med all rättighet borde Gud få leva fritt i den själ Han har skapat för sig själv till Hans ära och vår glädje!

Kan vi se på andra för Guds kärleks skull,
kan vi ge till andra för Guds kärleks skull,
kan vi avstå något/någon för Guds kärleks skull...
kan vi gå på Söndags Mässa för Guds kärleks skull???

Detta är rättfärdigheten, den inre lagen som cirkulerar i vårt blodomlopp och ger oss tillräckligt med syre för att ta upp kampen mot den gamla människan inom oss och låta henne dö och istället låta den nya människan - Kristus i oss –segra!


                             ...
"om inte er rättfärdighet överträffar..."

 

                                         KYNDELSMÄSSODAGEN
Lukas 2:22–40
När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag, tog föräldrarna Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren — det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren — och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.
I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige Ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:
»Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.«
Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: »Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid — ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd — för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.«
Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.
När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag, återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.

                                                Betraktelse
Symeon var rättfärdig och from.
Saliga de rättfärdiga för de har ett rent samvete.
De är Guds vänner. De har sökt att göra Guds vilja, de har sökt att inte såra deras Herre men vara Honom till behag.
De som törstar och hungrar efter rättfärdighet ska bli mättade.

I sökandet efter rättfärdighet har Symeon sökt Gud, templet har blivit hans hem och han kan höra Guds röst i sitt hjärta.
När han får möta Barnet, blir han mättad, som Herren lovat att de rättfärdiga ska bli.
De rättfärdiga längtar efter Gud och för Gud lever de.
I väntan på Gud leds de av en hoppets låga, lågan blir till en flamma som skiner sprakande klart.
Symeon väntade på att få gå till Herren, att få vara evigt förenad med Honom.
Han väntade inte på att få dö, men på förening med Gud.
Han gick Gud tillmötes i frid och inte i rädsla.
Gud var redan med honom, himlen var redan i hans själ.

Mer än Symeon längtade efter trösten att få se Guds frälsning för Israel längtade Gud att få lägga sig i Symeons armar.
Sån är Guds kärlek.

Symeon liknar den helige Josef.

Hanna är verkligen en vacker kvinna.
Hon, som Symeon, väntar på Gud. Hon har givit sitt liv som änka till Guds ära och tjänar Honom i kontemplativ tystnad, bön och fasta.
Hon lever i templet, hon går upp på natten för att be och för att prisa Herren.

Just när Maria och Josef kom fram med Jesus Barnet var Hanna där, för den som söker ska finna och den som hungrar ska bli mättad.

Hanna talade till folket.
Symeon talade till Barnet och den heliga jungfrun.

Hanna talade om Kristus till människor som var där och såg den heliga familjen -  fast de kände inte igen dem...
Av alla de hundratals människor som var i templet var det bara Symeon och Hanna som såg Honom som de bad till, Honom som de alla hade kommit till templet för att se - men inte såg.

Hanna liknar Maria.

Hon är ständigt i templet, hon ber och lovar Herren, hon fastar, hon älskar Gud och har givit sitt liv för Honom.
Men Hanna talade till folket om Barnet. Gjorde Maria det?

Ja. Genom hennes bön, hennes liv, hennes uppoffringar och genom hennes kärlek och trofasthet till Jesus säger Maria till de som väntar på befrielse:
”Konungen vill träda in, höj högt era portar och låt Honom komma in”.

Kyndelsmässodagen inspirerar oss till att bli en gåva för Gud och för andra. Bli given till Gud genom Marias händer.
Bli offrad i templet.
Maria bär ständigt inom sig en brinnande bön för syndares omvändelse - befrielse från mörkret.

Maria ger oss Ljuset.
Det är vad dagens fest handlar om. Ljus. KRISTI LJUS.
Maria badar i det Ljuset, hon bär på det Ljuset och genom Guds försyn och nåd ger hon det Ljuset till alla som väntar på befrielse, till de som söker Guds ansikte. Symeon och Hanna gjorde det. Maria och Josef gjorde det.

De fick alla se Barnet!
Sök Herrens ansikte!, därifrån utgår ljuset som sprider sig över jorden och förintar mörkret.
Sök Herrens ansikte!
Herre, Ditt är Barnets ansikte som ständigt ser mot Fadern för att uppfylla lagen.
Din lag är ljuset för våra fötter.

Jungfrun går upp till templet för att offra sin son till Fadern.
Senare i livet ska hon träda in i ett annat tempel, ett tempel som skiner kraftfullt ur mörkret: Korsets Helgedom.
Där ska hon offra Barnet till Fadern så att alla människor ska få ta del av den Korsfästes ljus -  och evigt ljus!

Maria, du Herrens allra renaste och heligaste tjänarinna, du som strålar av Kristi ljus, led oss till Fadern, ta oss i dina armar och offra oss till Jesus din Son. Amen.

                                                    
"...Ett ljus..."