loading...

"  Deus, Deus meus, at Te de luce vigilo " 

Då ett flertal läsare undrar över ordet "helgerån" i biskop Schneiders bön nedan, har vi lagt till en kommentar angående det efter bönen.

Bön för att påskynda Marias Obefläckade Hjärtas Seger.
O Förmedlerska av alla nåder, O Drottning av den Allra Heligaste Rosenkransen, och vår ljuvliga Moder, vänd dina barmhärtiga ögon till oss och hör nådigt denna vår tillitsfulla bön". Amen
Må Allsmäktige Gud påskynda tiden då Ryssland konverterar till Katolsk enhet, mänskligheten kommer att ges en tid av fred och Kyrkan kommer att ges en sann förnyelse av den Katolska Trons renhet, helighet av Gudomlig Tillbedjan och helighet i det Kristna livet.
Bed din Gudomliga Son att ge påven den särskilda nåden att godkänna De Första Lördagarnas Gottgörelsekommunion.
I Fatima bad Du om Gottgörelsekommunionen de Första Lördagarna i månaden. 
Mitt i dessa prövningar framstod ljuset av påvens vigning av Ryssland till Ditt Obefläckade Hjärta, i förening med världens biskopar. 
I vår egen tid blöder Kristi mystiska kropp från så många sår som orsakats inom Kyrkan genom den ostraffade spridningen av kätterier, rättfärdiggörandet av synder mot det sjätte budordet, sökandet efter jordens rike hellre än himmelens, fruktansvärda helgerån mot den Allra Heligaste Eukaristin, särskilt genom utövandet av Kommunionen i handen och det protestantiska utformandet av firandet av Den Heliga Mässan.
"O Marias Obefläckade Hjärta, Heliga Guds Moder och vår ömma Moder, se på den nöd som hela mänskligheten lever i på grund av spridandet av materialism, gudlöshet och förföljelsen av den Katolska tron.
                                                                                                        
+ Athanasius Schneider
                                                                  /https://www.livefatima.io/prayer-for-the-hastening-of-the-triumph-of-the-immaculate-heart-of-mary/
 

Att ta emot den Heliga Kommunionen i handen är i sig inte en synd. Man kan ta emot det vördnadsfullt i mycket specifika fall och omständigheter (som det var en tid under de första århundradena när man tog emot Kommunionen knäböjande, med högra handen kupad över den vänstra, Hostian uppfångades med tungan, inte med den vänstra handen). 
I vår tid leder generaliseringen av denna praxis onekligen till massiv vanvördnad  och helgerån och till en gradvis förlust av tro på den verkliga Närvaron. Om någon tidigare mottog Kommunionen i handen i god tro och i lydnad mot kyrkans myndigheter, var det inte på något sätt en personlig synd. Men när man inser de objektiva inneboende farorna med denna praxis genom att man förlorar de små fragmenten, som sedan trampas ned, och även för att denna yttre form av Kommunion i handen mycket liknar sättet som man tar emot vanlig mat, vilket minskar, åtminstone till den yttre vördnaden, bör man upphöra att ta emot den Heliga Kommunionen i handen. 
Vilken kategori av synd det skulle vara om någon fortsätter att ta emot Kommunionen i handen trots att hon är medveten om de objektiva farorna med denna praxis, beror på tillståndet av ens samvete inför Gud.


 

                                                                                                        

 Systrarna från den kontemplativa Ordensgemenskapen "Marias Lamm" vill genom bön, tystnad och ensamhet med Gud, grundad i en glädjefylld kärlek till Jesus, viga sina liv som offer till Gud för själars frälsning i de Skandinaviska länderna och där bära frukt för den Katolska KyrkanLiturgin firas enligt den extraordinarie formen. Klostret tar gärna emot gäster som vill erfara en tid i bön och tystnad, och ta del i gemenskapen och bönerna.