Brudmässans undervisning

Kära Håkan och Beata! Vi välkomna eder till detta nya lifslånga äfventyr som ni närmar eder hand i hand. Det är passande att denna ceremoni sker alldeles nära Tabernaklet. Herren Kristus själf är närvarande till kropp och själ och till sin gudom i denna viktiga stund och bevittnar och välsignar i de ceremonier som utspelas. Låt oss en kort stund stanna till och påminna oss hvad det är som händer i vigselceremonin som vi snart skall få vara med om. På det sättet kan detta stora sakraments värdighet och helighet framstå ännu tydligare för våra ögon. Tre karakteristiska saker träder fram särskildt. 
 
Propositio  
För det första, ha vi det som är det väsentligaste i ceremonin, nämligen det ömsesidiga samtycket, som uttrycks i det som man och hustru säger, och som tages emot af prästen och vittnena. Samtycket bekräftas och stadfästs genom öfverlämnandet af ringarna, en symbol för fullständig och oföränderlig trohet. Allt detta äger rum på ett både högtidligt och enkelt sätt: bruden och brudgummen äro på knä inför Herrens altare med Tabernaklet. Ni befinna eder i närvaro af människor, vittnen och vänner, men också i närvaro af Gud, som – osynligt omgifven af änglar och helgonen – bekräftar och sanktionerar de förpliktelser som högtidligt ingås. 
 
Det andra karakteristiska inslaget i ceremonin är det som vi kunna kalla för den instruktifva delen af vigselceremonin. Den helige Paulus, den store hednaaposteln, träder fram och i brudmässans epistel påminner han om de åtaganden som ni ömsesidigt tager på eder. Han påminner också om sakramentets natur, att det är en symbol för Kristi mystiska förening med Kyrkan. Sedan gifver Sankt Paulus vördnadsfullt plats för Vår Herre själf i Mässans evangelium, där han yttrar den stora och definitiva förmaningen: “Hvad Gud har fogadt samman, det får människan inte skilja åt” (Matt 19:6). 
 
Men för att de stora förpliktelserna och ansvaret som man just tagit på sig, inte skall väga alltför tungt, så beder Kyrkan sedan för de nygifta, och bönfaller om nåd för den nya familjen. Kyrkan kommer här också ihåg att nämna de belöningar som står i beredskap för äkta kristna makar, belöningar i himlen men också redan på jorden. 
 
En viktig detalj i liturgin för denna heliga Mässa är att prästen, direkt efter Fader

Vår, vänder sig i riktning mot bruden och brudgummen och kallar ned Guds välsignelse öfver dem i en gripande bön, som berör deras hjärtans innersta och öfverflödar med önskningar för framtiden. Meditera gärna öfver de bönerna senare när ni få tillfälle. De finns i Mässboken. 
 
Peroratio  
Vi som äro här i kyrkan denna stund kunna bara instämma i dessa mäktiga brudvälsignelser och i vår tur föra dem vidare och omvandla dem till våra egna lyckönskningar till eder, Håkan och Beata. Må edert lifs alla dagar blifva lika lyckliga som eder bröllopsdag. Vi bedja till slut, att om nu alla edra dagar inte skulle bli lika lyckliga som dessa första dagar, så må de åtminstone få stöd genom tron på Gud, som är den enda äkta trösten för denna världens ondska. Amen.