Helige Josef 19 mars

Gån till Josef i tider af kaos

Otaliga helgon ha genom århundradena vändt sig till Helige Josef med fullkomligt förtroende, att han skall hjälpa dem i deras personliga pröfningar och ha entusiastiskt rekommenderadt andra att söka hans förbön. Inte minst i tider af stora svårigheter för hela kyrkan har den helige Josef visat sig vara vägledare till att bana väg för fruktbara lösningar. Josef är ju också skyddspatron för den universella kyrkan alltsedan 1870.  
 
Propositio  
Till de helgon som uppmuntradt till vördnad och devotion för Helige Josef hör Heliga Teresa af Avila, Helige Frans af Sales, och Heliga Teresa af Lisieux. På dagen för det så kallade Solundret i Fatima den 13 oktober 1917 sågo de tre herdebarnen Sankt Josef i himlen tillsammans med de två andra medlemmarna af den heliga Familjen, och herdebarnen sågo hur den heliga Familjen välsignade hela världen. 
 
Många människor tro att Sankt Josef hjälpte en kommunitet med nunnor i New Mexico år 1878. Nunnorna behöfde en spiraltrappa som skulle göra det möjligt för dem att få tillgång till koret i sitt nyligen uppförda Loretokapell. De lokala handtverkarna kunde inte lösa problemet hur man kunde bygga en spiraltrappa inom det smala utrymme som stod till buds. På nionde dagen af deras novena till Sankt Josef, snickarnas skyddspatron, för denna intention, kom en gråhårig man på en åsna. Med sig hade han en verktygslåda och han bad om att få bygga spiraltrappan, på villkor att han fick göra det helt privat. Och så satte han igång med arbetet. Tre månader senare försvann snickaren utan ett ord och utan att ens få betalt. Resultatet var den mirakulösa sprialtrappan hvars konstruktion trotsar tyngdlagen och har förbrylladt arkitekter intill denna dag.  
 
Så hvarför i denna tid af stor förvirring i den universella kyrkan tycks vi höra så litet om hennes skyddspatron? Det finns flera enkla saker som vi kunna göra i våra dagliga lif för att ära och öka vår andakt till detta upphöjda helgon i dessa dagar då det finns ett så enträget behof af hans förbön. Ett af de enklaste sakerna som vi kunna göra att bära den helige Josefs cingulum. År 1659 botades mirakulöst Augustinsystern Elisabeth från Antwerpen, nuvarande Belgien, från en allvarlig sjukdom medan hon bar ett cingulum, alltså ett band eller snöre, till Sankt Josefs ära, rundt midjan. Hon fick snöret välsignat af en präst. Hon bad sina medsystrar att hjälpa henne att knäböja inför en staty af den helige Josef och bad honom om hjälp i sin outhärdliga sjukdom. Plötsligt kände hon krafterna återvända och smärtorna försvann ända till dess hon helt befriades från sin sjukdom. Många troende har genom seklerna tagit efter

Augustinnunnans devotion och den helige Josef har utverkad många mirakler och nådegåfvor genom sitt cingulum. Man kan också ha ett snöre i miniatyr i fickan. Det hvita snöret har sju knutar till minne af Josefs sju sorger och sju glädjeämnen, och bärarna är ombedda att recitera sju Ära vare Fadern dagligen till Sankt Josefs ära. Detta cingulum har också ryktet om sig att hjälpa bäraren att erhålla den fullkomliga kyskhetens gåfva. Påfven Salige Pius IX godkände 1859 användandet af den helige Josefs cingulum. Mer information om denna andakt finns på nätet, där man också kan köpa detta cingulum, om man nu inte vill tillverka ett själf, till exempel genom att skaffa ett hvitt skosnöre.  
 
Ett annat sätt att söka Sankt Josefs mäktiga förbön är den så kallade onsdagsandakten. Onsdagar har traditionellt reserverats åt Helige Josef och den första onsdagen i månaden har formats efter första fredags- och lördagsandakterna. Villkoren är att man går till Mässan och tager emot Heliga Kommunionen i nådens tillstånd till Helige Josefs ära under nio på hvarandra följande veckor och ber honom att ge dig den slutliga ståndaktighetens nåd och en god död. Om vi känna till folk som kämpar med synder mot kyskheten eller annan dödssynd, kan vi göra de nio första onsdagarna med bön om deras omvändelse och sedan vänta på att Sankt Josef skall infria Vår Herres planer för deras lif 
 
Att recitera Litanian till Sankt Josef är ett annat sätt att uttrycka andakten till Sankt Josef. Den litanian godkändes af påfven Pius X år 1909. Litanian kallar Josef för “Du demonernas skräck”, hvilket är precis det som Heliga Modern kyrkan förhoppningsvis skall bli än en gång tack vare hans skyddsherrskap och pånyttfödelsen af andakten till honom.  
 
Det sägs inte mycket om Josef i den heliga Skrift, men det är tydligt att det är en person som Gud Fadern finner behag i, liksom äfven Gud Sonen och Gud den helige Ande finner behag i Josef. Josefs vetskap, att han skulle dö innan han fick se uppfyllelsen af Kristi jordiska uppdrag, gaf anledning till stort lidande för honom. Kanske är det på grund af detta oerhörda förråd af lidande offradt under sitt lif, som hans förböner å våra vägnar är så kraftfulla. Precis som Josef-gestalten i Gamla Testamentet tog hand om människor i djup nöd, så kan och vill Sankt Josef bistå oss, om vi gå till honom och bedja honom. Nu, mer än någonsin tidigare behöfver Kyrkan denna källa till styrka och förnyelse, som kan hämtas af hennes trogna barn, vi som fått uppdraget att lefva under denna tid af kaos.  
 
Peroratio 

Kära vänner, låt oss inte tillåta, att detta stora helgons mäktiga förbön förblir tyst: Helige Josef, Beskyddare av den heliga Modern Kyrkan, bed för oss! Amen.