”MÅLA DIN EGNA KYRKA”

Jesus vill använda dig för att göra Mig känd och älskad"
                                              (Jungfru Maria till Sr. Lucia)

      

Tror vi?
Privata uppenbarelser är i och för sig inte en dogm som vi måste tro på, men Fatima uppenbarelsen har varit accepterad och anammad av Kyrkan sedan 1917.
År 2000 genomgicks en officiell analys av uppenbarelsen, given av Troskongregationen (även om den tolkningen inte godtogs av alla). 
Det finns inte någon annan Mariansk uppenbarelse som givit och fortfarande ger Kyrkan och hela världen en sådan betydelse som Fatima gör.

”Vi skulle missta oss att tro att Fatimas profetiska uppdrag är fullbordat. Här får Guds plan nytt liv som från början frågar mänskligheten: "Var är din bror Abel? Din broders blod ropar till mig från marken!" (1 Mos 4:9). Mänskligheten har lyckats släppa lös en cirkel av död och faror, men misslyckats med att få slut på den... I den heliga Skrift finner vi ofta att Gud söker rättfärdiga män och kvinnor för att rädda människans stad och han gör detsamma här, i Fatima, när Vår Fru frågar: "Vill ni offra er själva till Gud, för att uthärda alla de lidanden som Han kommer att sända er, i en handling av gottgörelse för de synder som han är kränkt av, och I bön för syndarnas omvändelse? ”
                                                                                                     (Benedikt XVI 13/5 2010 Fatima, Portugal)

Till en viss del handlar Fatima om att uppnå fred i världen, vilket endast kan uppnås av Kristus; FredsFursten. Genom Fatimas uppenbarelse visar det sig vara Guds vilja att ge världen fred för en tid, genom Jungfru Maria, och endast genom Henne.
Maria varnar oss redan1917, för ytterligare ett krig om vi inte lyssnar till Guds budskap. 
Vi lyssnade inte och det 2:a världskriget kom, vilket var, som Hon hade förutsagt, värre än det första.
Hon varnar för att Ryssland ska sprida sina irrläror. Också detta har hänt.
Marxism, såsom den var, föll, men, har istället tagit en annan form; 
den sexuella revolutionen, från slapp moral till ingen moral alls, förkastandet av familj och äktenskap, manipulering av könsbegreppet, utvecklandet av Konstgjord Intelligens och Den Nya Världsomställningens diktatoriska frammarsch .

Fatima handlar också till stor del om Rysslands omvändelse; omvändelse till den Katolska tron! Detta är en otroligt stor sak som naturligtvis endast kan hända genom Guds ingrepp. Hans utvalda redskap för detta är, åter igen, Maria. 

Gud har valt Ryssland till att vara den nation som ska tukta världen om Ryssland inte dessförinnan omvänds. Men för att Ryssland ska omvändas måste först vi omvända oss; göra allt vi kan för att behaga Gud och inte förolämpa Honom. Vi måste avstå från synd, men också be, offra, vägleda och hjälpa andra att vända sig bort från det som förolämpar Gud.
Gud är förolämpad!
Tror vi det?
Eller ser vi på sånt som något alldeles för flamsigt, fanatiskt och oekumeniskt?

”Mitt uppdrag är att visa alla den nära förestående faran vi befinner oss i
att förlora vår själ för all evighet om vi förblir i synd”.
                  
                                                                                                         (Sr. Lucia)

Den katolska tron har låtit sig spädas ut med 
Marxism i klimat och ekologi, 
med Lutheranism i ekumenik, 
och med sekularism i neutraliserande dialog. 

Att förlora tro, är som att förlora nåd: man märker det inte. Livet går på och man tror fortfarande på Jesu kärlek…

Det är svårt att acceptera att det överlag inte finns mycket tro kvar i kyrkan.
Hur kan vi säga att det finns tro när även i Kyrkan allt handlar om humanism, klimat och ”ta vara på jorden”, och när dessutom kyrkorna stängs på grund av ett virus som inte alls klassar som epidemi… 
Himmelens och jordens Drottning bad om vigning av Ryssland till Hennes Obefläckade Hjärta för många, många år sedan. Rysslands omvändelse har med Jungfru Maria att göra och det har med oss att göra såtillvida att Maria har bett Kyrkan, dvs. oss alla, att be Rosenkransen varje dag och att fira de fem första Lördagarna.

Så Ryssland har valts av Gud som den nation som ska tukta världen för dess synder, synder som skriker ut till himlen om hämnd! Tror vi att Gud är oberörd  när vi förstör och påverkar oskyldiga små barn med sexundervisning, dödar det ofödda barnet i moderns sköte …?… 
Synder som vi kanske inte inser är synder, men som dock är en styggelse i Guds ögon, är hädelser mot Den Heliga Jungfrun Maria och Hennes Obefläckade Hjärta - för dessa synder ska Gud straffa världen!
Det är vad Maria säger till de tre barnen i Fatima. Hon griper in genom Fatima uppenbarelsen för att förhindra det. Hon menar att det är brådskande att be för de många själar som är på väg att hamna i helvetet varifrån det inte finns någon utväg alls!
Tror vi?

Måla som du tycker
Vad vill du att kyrkan ska göra, hur vill du ha den…?
Kristus har redan givit oss allt i Trons heliga Arv genom Apostlarna, och genom dem, Kyrkans biskopar.  Den är densamma nu som då och ska bli densamma till världens slut - den är oföränderlig.
Vi behöver inte tappa tid med att fråga oss vilka vi tycker skulle tillhöra Kyrkan, för Kyrkan har sedan århundraden lärt oss vem som tillhör Kyrkan och vem som inte gör det.
Vi vet att meningen med Kyrkan är själars frälsning och att Kristus, Hennes Grundare, gav budet att gå ut till hela världen och förkunna Evangeliet.
I dagsläget betyder Evangelisation ”dialog”. En dialog där vi söker att förenas i det som vi har gemensamt och så skyla över det som stör och inte bringar oss till ”enhet”. Men med tiden så glömmer vi det som skylts över och ett, tu, tre, vet vi inte längre vad vi egentligen tror! Tills ganska nyligen betydde Evangelisation förkunnandet av Evangeliet, i tid och i otid,  - för själars frälsnings skull!
Varenda människa på jorden, måste få lära känna Kristus, Guds ende Son. Och Hans Kyrka. Och Hans doktrin. Och Hans Moder.
Vi hör ständigt om kärlek och barmhärtighet. Och Kärlek. Också om kärlek.
Men enligt jordens och himmelens Drottning faller själar ner i helvetet som löv faller från träden till marken! 
Kan vi verkligen slå dövöra till?
Ja, om vi inte tror på det.
Eller tänker vi som Kain: ”ska jag hålla reda på min bror”?

Vad som nu är på menyn är att vi förenar oss med varandra, med eller utan Kristus, det centrala är att jorden är vårt gemensamma hem. Vi tillhör alla, utan undantag, ”Guds folk”; vi är en enda ”Folkkyrka”! 
Eller, egentligen handlar det nu inte så mycket om vad vi tror, men mer om ”din uppfattning”.
"Vad är din uppfattning?", frågar synoden.

Det är redan så att vår tro är delad - i Kyrkan. 

Det råder förvirring bland de troende:
Är det nu, enligt Kyrkans lära OK. med skilsmässa?
Visst välsignar väl påven de som lever sambo?
Visst kan vi väl förena oss med andra religioner och be med dem, be som dem, ja, tro som dem?
Har vår sexuella orientering egentligen någon betydelse? Är inte det viktigaste att göra som Jesus säger: ”Älska varandra!”?
Har vi inte lärt oss att vi inte ska döma? Inte döma rätt från fel, sant från falskt, gott från ont?
Är inte jordens välgång viktigare än själars frälsning?
Är det inte viktigt att vi öppnar oss för hur andra tänker och att vi möts på gemensam grund, i en gemensam tro?

Men, vad är egentligen meningen med Kyrkan?
- Själars frälsning!
Alltså, ett totalt utomjordiskt syfte.

Istället för den traditionella Kyrkans utomjordiska syfte är vi upptagna med att göra en grönare jord.
Ett gemensamt bönehus för de tre monoteistiska religionerna, fast de två icke kristna religionerna, bestående av Judar och Muslimer, förnekar Kristi Gudomlighet. Nyligen har Vaticanen förmedlat att Judar inte behöver Kristus för att bli frälsta...
Hur kan vi någonsin tro att Guds vrede inte ska visa sig på himlaskyarna och på jorden genom epidemier, krig, hunger och död? Skrifterna talar tydligt om det.
Samtidigt som vi fokuserar all vår kraft på utövandet av ett förmånligt alternativ för de fattiga och de förtryckta, så lider Kyrkans trofasta av andlig svält! 
Det finns så många idéer, synoder, program och möten..ändå förblir vi ovissa om vad vår tro är, och längtar efter något att dricka från Kyrkans gränslösa vattenkälla som verkar vara lika igenbommad som vigvatten fonten var under Covid-tiden - och fortfarande är i en del kyrkor..
Kanske Den Nya Globala Omställningen kan släcka vår törst?! 
Kyrkan i Tyskland går sin egen synodala väg, en skandal som ges full frihet utan något tillrättavisande från påven, (vi är dock tacksamma att den Skandinaviska biskops konferensen har uttalat sitt omdöme kring det) Kardinal Marx anser inte homosexualitet är någon synd, Kyrkan måste gå framåt...
samtidigt som t.ex. den traditionella Mässan, traditionella riter och böner förbjuds! 
Den katolska traditionella heliga Mässan får inte firas i en katolsk församling!!


Kyrkan: Kristi Brud
Efter en naturlig övergång från Grekiskan i Kyrkans allra tidigaste början blev latinet en viktig del av Hennes identitet. När Hon togs ifrån Hennes eget språk (1970) förlorade Hon också sin identitet. 
Hon är inte längre sig själv,  till Hennes yttre, i Hennes ledare och i Hennes med-lemmar. (Vi talar naturligtvis inte om Hennes oförstörbara och oföränderliga inre existens, som Hon lever i sina helgon i de heligas samfund både på jorden och i himlen.)
Att ersätta Latinet med vardagsspråk är att slita utav Henne den vackra brudklänning hon var given att bära;

”Kungadottern står bland dina skatter,
i Ofir-Guld står bruden på din högra sida” (Psalm 45)

                                                                
för att istället ge Henne en städrock, eller, varför inte, den ”globala uniformen”. 

I den synodala synoden ska vi alla samlas och berätta vad vi tycker och tänker om hur kyrkan ska vara och inte vara. 
I vår kyrka vill vi ha mer kärlek, alltså, mer tolerans, se den mer likt världen, en regnbågsmålad kyrka med kuddar på golvet och tamburiner nedanför Altaret som vem som vill kan ta upp och spela på. 
En färggrann kyrka utan ”måste” bara kärlek, ekumenik, förening, lyssnande, förståelse, inkludering och tolerans. 
En kyrka dit alla är välkomna oavsett tro för vi måste nu gå bortom trånga tankebanor och gammalmodig rigid kristendom!…
.
…vi kan bara hoppas på att Kyrkan ska förstå hur lång bort från Kristus vi har kommit…
.. vi kan bara hoppas på att Kyrkan vill beskydda små barn från pervers sexindoktrinering,
 ..vi kan bara hoppas på att Kyrkan vill beskydda mannens och kvinnans integritet, 
…beskydda de ofödda barnen…
…vi kan bara hoppas att allt fler lokala kyrkor tar upp ”de fem första Lördagarna” och daglig Rosenkrans…
Hoppas och be.

Det är Himmelens Drottning som ber oss. 
Hur ser vår tro på Henne ut?

Lekmän rekommenderas att säga Kyrkans Breviarium. Bra!
Men det är inte vad Himmelens Drottning ber om.
Rosenkransen är mäktig! Rosenkransen är ett mycket starkt vapen givet av himlen, särskilt i dessa tider!

Vi hör från Rom att 
"De heligas gemenskap är kyrkan... Ingen kan utesluta sig själv från kyrkan... 
De som har förnekat tron, de som är avfällingar, de som är kyrkans förföljare, som har förnekat sitt dop: är dessa också hemma? Ja, även dessa, till och med hädarna, alla av dem. Vi är bröder: detta är de heligas gemenskap..”    (Påvens Audiens Rom 2/2 2022)
                                                                              
Är detta vår tro?
Vad är egentligen vår Katolska tro nu?

Hegelianism frodas: 
allting måste ständigt förändras 
det nya är bättre. 
Progress!
Det här är Kyrkans verkliga hot.
Konstgjord Intelligens är trolös, Gudlös, och utan någon som helst hänsyn till människan.
Könlöshet.
Homosexualitet.
Transsexualitet.
Sönderslitandet av familjer.
Postkristet Europa.
Den Nya Världsomställningen…

”Gud kommer att tukta världen och det kommer att ske på ett fruktansvärt sätt. 
Den himmelska tuktan är nära förestående.
Den allra heligaste Jungfrun har många gånger sagt till mina kusiner, Francisco och Jacinta, och mig själv, att många Nationer kommer att försvinna från jordens yta, att Ryssland kommer att vara det tuktans redskap som himlen har valt för att straffa hela världen om vi inte i förväg uppnår omvändelsen för Ryssland” (…) 
 (Lucia till Fr. Fuentes)

Sök Sanningen
Barnen i Fatima såg att Jungfrun såg alltid mycket ledsen ut.  Denna sorg, denna ångest som de såg i Maria, för förseelserna mot Gud och de straff som hotar syndare...trängde igenom deras själar. 
Borde vi inte be Gud att göra oss mer känsliga i våra förhärdade själar för världens ogudaktiga tänkande och postkristna livsstil som går emot Guds vilja och lag?
Är det inte totalt okänsligt att bara tala om kärlek och barmhärtighet när vi ständigt slår Gud i ansiktet genom att ersätta Hans ord med vår egen Sofism och 
trycker ner törnekronan på Han Allra Heligaste Huvud genom att fokusera på orättvisor mot naturen istället för orättvisor gjorda mot Gud?!

"Två sätt att rädda världen är bön och offer... den allra heligaste Jungfrun, i dessa tider som vi lever i, har gett en ny effektivitet åt att be Rosenkransen i en sådan utsträckning att det inte finns någonting - oavsett hur svårt det är, timligt eller andligt, i var och en av våra personliga liv, i våra familjers liv, världens familjer eller de religiösa ordnarna, eller till och med i nationers liv - som inte kan lösas med Rosenkransen. 
Det finns inga problem, säger jag er, hur svårt det än är, som vi inte kan lösa genom den heliga Rosenkransens bön. Med den heliga Rosenkransen kommer vi att helga oss själva, 
vi kommer att trösta Vår Herre och erhålla frälsning”.  
(Sr. Lucia till Fr. Fuentes)
                                                                                                      
Hur fruktsamt är egentligen det aktiva kyrkolivet när sanningen inte längre hålls uppe som det klart skinande ljus det är? Det var ju om Kyrkan Jesus talade när Han sa att vi var världens ljus och att en stad uppe på ett berg inte kan döljas, och att när man tänder en lampa så sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset!

Enligt Jesus själv är det sanningen som befriar, och

Fadern säger till Katarina av Siena:
”En själ som älskar Min Sanning upphör aldrig att göra gott för hela världen, universellt och i enskilda fall”.

Vad som hjälper Kyrkan är alltså sanning. Sanningen är att Gud ber oss att sluta att förolämpa Honom genom vår synd och olydnad. Han vill att vi ska närma oss Jungfru Maria, be till Henne om hjälp att leva i Guds vänskap.
Det ger också Ryssland nåden att omvända sig till den Katolska tron för vilket Gud vill att Marias Obefläckade Hjärta ska bli ärat då Rysslands omvändelse helt beror på Hennes förmedling. Och att vi medarbetar.

”Djävulen är på väg att utkämpa en avgörande strid med den heliga Jungfrun Maria, eftersom han vet vad det är som förolämpar Gud mest och vad som på kort tid kommer att skaffa honom det största antalet själar”.
Alltså gör djävulen allt för att övervinna själar som är helgade åt Gud, eftersom han på detta sätt kommer att lyckas lämna de troendes själar övergivna av sina ledare, och desto lättare kommer han att gripa dem”.  
  (Syster Lucia till Fader Fuentes) 
                                                                                                                                     
Kyrkan har sanningen
Sanning är när mitt tänkande överensstämmer med verkligheten utanför mig.
Men sanning består också av sinnets förmåga att ge till saker den betydelsen de i verkligheten har. 
Det finns ingen större verklighet än Gud. 
Han är den enda verkligheten och utanför Honom finns ingen ting.
Att gå emot objektiv sanning är att sätta sig upp mot Gud. I förkastandet av en objektiv verklighet förkastar vi Gud och upphöjer oss själva och vår egen skapade religion, vår egen skapade kristendom, en ny religion som, anser man, passar bättre in i vår tid. Alltså, det som passar bättre in i en alltmer syndfull värld, avkristnad värld, relativistisk och Global värld. 
Här söker vi att tillfredsställa människan, ge henne det hon gillar, vad hon tycker är viktigt och vad som hon anser måste göras och lyssnas till.
Så Kyrkan bär inte på sanningen, har inte sanningen eftersom vi ska lära oss av hedniska religioner, av ateister, och av dem för vilka Kristus, budorden, sakramenten, kyrkor, synd och skärseld inte betyder NÅNTING.

”Den allra heligaste Jungfrun sa inte till mig att vi är i de sista tiderna, men hon fick mig att förstå detta av tre anledningar:
Det första skälet är följande: Hon berättade för mig att djävulen är på väg att föra en avgörande strid mot den Heliga Jungfrun, och en avgörande strid är den sista striden där ena sidan kommer att vinna och den andra sidan kommer att lida nederlag. 
Dessutom måste vi från och med nu välja sida. Antingen är vi för Gud eller så är vi för djävulen; det finns inget däremellan.
Det tredje skälet är följande: Gud ger de två sista utvägarna till världen: 
den heliga Rosenkransen och hängivenhet till Marias Obefläckade Hjärta”. 
 (Sr. Lucia till Fr. Fuentes)
                                                                                                                              
Att Kyrkan bär sanningen inom sig  är vad som gör Henne unik. Att det utanför Kyrkan inte finns någon frälsning, är unikt för Henne. Kyrkan har sanningen, Hon behöver inte leta utanför sig själv, för inom Henne, i Henne, är Kristus: A och O, Alpha och Omega, Början och Slutet. Hon är faktiskt given Mandatet att förmedla sanningen. Till hela skapelsen.

Det anses vara nästan fascistiskt att påstå att Jesu skulle vara den enda Vägen till Frälsning!  
För 50 år sedan ville man för ekumenikens skull inte längre säga att den Katolska Kyrkan är den enda Kyrkan och den enda Kyrkan där frälsning finns att få.
Och idag, när vi så väl har lärt oss det, låter något sådant alldeles förskräckligt för våra ovana öron.

Om man under det första Millenniet trodde som vi idag tror, hade det inte blivit någon kristen Civilisation, en Civilisation som världen tidigare aldrig sett och inte heller kommer att se, om inte Gud, i Hans  gränslösa Barmhärtighet, tillåter en Ny och Sann Evangelisation där Kristus förblir dess Konung och Maria förblir dess Drottning! 
Utan Jesus och Maria var världen en barbarisk och grym hedendom - och kommer åter igen att bli - om vi inte vänder tillbaka till dem! Det är inte svårt att se att vi redan är på god väg.
Är det inte revolt emot Kristus och Hans Kyrka att söka sanningen bland dem som inte alls tror på Kristus, bland dem som väljer att förkasta Hans bud och Hans lagar eller inte alls känner till dem? 

"Vi bör inte vänta på att en vädjan till världen ska komma från Rom, från påvens sida att göra bot. Vi bör inte heller vänta på att kallelsen att göra bot ska komma från våra biskopar i våra stift, inte heller från de olika ordnarna. Nej! Vår Herre har redan mycket ofta använt dessa medel, och världen har inte uppmärksammat det. Därför är det nu nödvändigt för var och en av oss att själva andligt förnya oss. Var och en av oss måste inte bara rädda sin egen själ men också hjälpa de själar som Gud låter oss möta på vår väg”.       (Sr. Lucia till Fr. Fuentes)
                                                                                                              
Tron ska utvecklas, sägs det…

Men vad precis betyder det att tron utvecklas? 
…att den kan förändras i motsatt riktning?!
 eller att den kan förändras lite grann..mycket..ersättas, tas bort…?!
Den Nya Världsordningen respekterar inte Kristi lag och därmed inte heller de människor som förestår den.
Den Nya Världsordningen ger världen deras egna slogans - och här måste alla följa. Alla. Men Kristus behöver ingen följa.

Tron, är Guds gåva, den tro Gud ger oss är sann, för Gud är Sanning, tro måste därför återspegla sanningen- tro utan sanning är ideologi. Utifrån trons sanning, uttrycker vi vår kärlek, för om kärlek inte är grundad på sanning är det minst sagt en ”skrällande cymbal”.
Vår frihet verkar bestå i att göra vad vi vill med Gud, och med Hans ord. 
Vi inbjuds till att själva bestämma hur Kyrkan ska vara - som i vilken klubb som helst! 
Det leder oss oundvikligen till ett virrvarr runt, runt, runt i det tomma intet, det leder till slaveri och till nöd, först och främst en andlig nöd men också intellektuellt - för en kolossal blindhet råder, och vi ser inte att vi förvridits i vår tro.

”I den gudomliga försynens planer….. erbjuder Gud oss med en viss bävan det sista medlet till frälsning - sin allra heligaste Moder. 
Om vi föraktar och förkastar detta sista medel, kommer vi inte att få någon mer förlåtelse från himlen, eftersom vi kommer att ha begått en synd som evangeliet kallar synden mot den Helige Anden. Denna synd består i att öppet förkasta, med full kunskap och samtycke, den frälsning som Gud erbjuder”.

                                                                                                                                        (Sr. Lucia till Fr. Fuentes)

Kom tillbaka till Gud
Himlen har valt tre små barn, fattiga och olärda dessutom, att tala till oss om Gud och om Maria. Om krig och om fred. Om Himmel och om Helvete.
Men Gud och Guds värld blir alltmer overklig för människan. 
Klimat, hälsokost och ett evigt jordiskt liv genom Konstgjord Intelligens är den verklighet som regerar.
Det är den materiella världen vi är helt beroende utav - inte av Gud. Det kunde ses och kännas särskilt under Covid tiden, som med all säkerhet kommer tillbaka till oss, fast kanske i en annan form.
Kyrkans ledare bad oss att ta hand om våra kroppar, de bad oss att lyssna till regeringar och att fokusera på tidningars berättelse. Kyrkan såg faktiskt till att vår fokus var på själva epidemien -  inte på Gud - förutom:
”För Guds skull; vaccinera dig!”
Man såg med ironi på förr i tiden då präster och biskopar gick ut bland det sjuka för att ge dem sakramenten.
Men det var då, under de verkliga epidemierna, som Kyrkan först tänkte på människors frälsning, vilket Hon visste var vad Hon existerade för.  
Men detta fick vi nu höra var ignorant gjort då de präster och biskopar som såg till de sjuka och gick ut bland dem i själva verket bidrog till att pesten spreds…

Den Kyrka vi nu anstränger oss så för att göra,  och bestämmer oss för att göra 
- liknar oss. 
I den kyrkan är humanitära insatser a priori, det är en aktivitetskyrka där vi inte är själva stenarna i byggnaden men vi är byggarna. Vi är inte fåren eller lammen men vi är vår egen herde som får vara med och bestämma, planera och organisera. 
Låt oss då påminna oss om att det enda syftet med Kyrkan är att se till att varje individ har möjlighet att nå Gud och evigt liv med Honom efter döden. 
Maria säger till Sr. Lucia att,  Hon själv, och den heliga Rosenkransen, är de två sista åtgärderna för världens frälsning. 
Det betyder att det inte kommer att finnas några andra.
Den sanna Kristendomen är ett museiföremål av gångna tider och är idag lika obekväm som ett par alldeles för trånga skor.
Och då vår Kyrka inte längre ger oss föda för våra hungriga själar så vänder vi oss till en ny världsordning, till relativism och till humanism. 
Till Pachamama.
När sanningen förkastas bildas ett enormt tomrum..vakuumet måste fyllas med nånting.

Se din Moder!
Hängivelse till Det Obefläckade Hjärtat hjälper oss. Maria är den Allra Klaraste källa, gjord sån av Guds nåd och vilja. Hon gör oss i ordning så att vi kan urskilja världens alla ideologier och heresier och inte dras till dem, än mindre dras in i dem. Hon gör oss i ordning för att möta Gud. Maria, den Heliga Jungfrun, är en obeskrivligt Suverän Förmedlerska, himmelens alla helgon och änglar tillsammans når inte upp till hennes dynamik!
Guds önskan är att vi ska ta emot henne, lära känna Henne och, som Han gör, älska henne mycket.
Han placerar Hennes Hjärta alldeles intill sitt eget, Han uppmanar oss att se på Hennes Obefläckade Hjärta på samma sätt som vi ser på Hans Allra Heligaste Hjärta, därför att Hennes Hjärta är Hans Hjärta, Hennes Hjärta ägs helt och fullt av Jesus och är fylld med Den Helige Ande. 
Därför kan Gud aldrig acceptera att någon hädar Henne, ringaktar Henne. 
Hon är Guds skapelse, helt enligt Hans egna vilja, smak och tycke. 
Det har också med vår frälsning att göra; att gå emot Henne är att gå emot Guds vilja. Han har skapat Henne för sig själv från allra första ögonblicket men Han ger  Henne också till var och en av oss.
Förkasta Henne inte. Be om nåden att älska Henne ständigt mer!
'Till sist”, säger Sr. Lucia, ”hängivenhet till Marias, vår allra heligaste Moders Obefläckade Hjärta, består i att betrakta Henne som barmhärtighetens, godhetens och förlåtelsens säte och som den säkra dörren till att komma in i himlen..."

I hela den kristna Historian har man alltid vetat, från Skrifterna, att Gud tuktar världen med krig, epidemier och hungersnöd.


Men den största katastrofen för världen är ändå inte inflation - eller ens krig…
              den största katastrofen för världen är en svag kyrka som inte kan eller vill rädda själar.
                                                         
  Maria, Kyrkans Moder, bed för oss!
       Vår Fru av Fatima, bed för oss! 

 

Samtliga citat från sr. Lucia är tagna från
"Fatima, in Lucias own words".
och
"The whole truth about Fatima" av Frere Michel de la Sainte Trinite