Det finns synd, rättfärdighet och dom

I evangeliet för dagens Mässa kungör Vår Herre Hjälparens, den helige Andes ankomst. Han beskrifver också Andens verkan, som består i att bevisa för världen sanningen om synd, rättfärdighet och dom.  
 
Propositio  
Först skall alltså den helige Ande bevisa för världen att det finns synd. Är det verkligen nödvändigt att bevisa att det finns synd, kan man undra. Men det är nödvändigt, eftersom människor, många människor, mäktiga människor förneka att det finns synd, att en bestämd handling är syndig. Högst upp ha vi dem som stifta våra lagar, som genom sina lagar försöker utplåna synden. Tag till exempel aborterna. Att döda oskyldiga, värnlösa människor är en allvarlig synd. Abort har också under lång tid bestraffats med hårda straff. Men i våra dagar förnekas denna synd och den underlättas på alla möjliga sätt. Sedan 1975 är det tillåtet i Sverige för kvinnor att göra abort till och med 18 graviditetsveckan. 
 
Också statsmaktens inställning till sexualmoralen har under historiens lopp ändrats radikalt. Äktenskapsbrott och homosexualitet, till exempel, bestraffades strängt under lång tid. Men sedan flera decennier äro sådana handlingar inte längre straffbara. Numera få samkönade par till och med gifta sig, och deras relation likställs ofta helt med äktenskapet. Den katolska, kristna synen, att äktenskapet är den enda legitima platsen för sexuella handlingar, har medvetet tagits bort af lagstiftaren. Legitimeringen af homosexualiteten har till och med smugit in sig i katolska kyrkan genom det nyligen publicerade kyrkliga dokument som tillåter välsignelse af samkönade par, att alltså en präst får uttala Guds välvilja och behag öfver sådana par. Men sådana välsignelser kunna förstås inte ändra det faktum att homosexualitet är och förblir en allvarlig synd, till och med en “himmelsskriande synd”, som den kallas, en synd som ropar till himlen om Guds vedergällning.   
 
Äfven kyrkliga befattningshafvare kunna alltså behöfva bli påminda om att synd finns. Det hör till den helige Andes uppgifter att bevisa för världen att synd finns; han ser till att kunskapen om synd och skuld inte försvinner. Han har grundadt en institution som genom årtusendena bevarar kunskapen om Guds bud. Institutionens namn är den katolska Kyrkan. Det finns en rättfärdighet, som återupprättar den förvirrade rätten. Rättfärdigheten skyddar det som är tidlöst giltigt. Guds bud gäller för alla människor, men också för alla inrättningar som skapats af människor, som staten, regeringen och riksdag. Kyrkan har alltid lärt att de statliga lagarna måste stämma öfverens med sedelagen eller morallagen. Om den öfverensstämmelsen saknas, så kan de stiftade lagarna inte vara förpliktande för den enskilde medborgarens samvete. 
 
I fallet med Vatikandokumentet som tillåter välsignelse af homosexuella par, så har motstånd kommit från många länders biskopar världen öfver, där de offentligt har uttryckt sitt missnöje med dokumentet. Här höra vi kyrkans autentiska tro, här ha vi den helige Ande i verksamhet som påminna oss, att synd och rättfärdighet finnes.  
 
Den helige Ande bevisar att det finns en rättfärdighet också när det gäller aborter, som är ett öfvergrepp på det ofödda barnets grundläggande rätt till lif. Det är en gudomlig rättighet som aborten skadar; man bryter mot Guds bud: “Du skall icke dräpa”. Vår kyrka kämpar ensam för barnets gudomliga rätt i moderlifvet. De protestantiska samfunden, de flesta af dem, har anpassadt sig till tidsandan i denna liksom i många andra frågor. 
 
När man förlorar sinnet för Gud, förlorar man snart också sinnet för människan, hennes värdighet och hennes lif. Utan Skaparen sjunker skapelsen ned i ingenting. Människan utan tro på Skaparguden, blir till ett ting, som kan manipuleras efter behag. Det blir de egna själfiska begären som styra och de mänskliga relationerna lida stor skada. De första som tager skada af denna utarmning är kvinnan, barnet, den sjuke och lidande och den gamla människan. 
 
Frisläppandet af homosexualiteten innebär allvarliga faror för våra länder i Väst. Hvarje homosexuell man vet att han hör till en grupp med starkt förhöjda risker beträffande lif och hälsa. medellifslängden för män som har sex med andra män är betydligt kortare än den genomsnittliga medellifslängden. Homosexuella män har betydligt större risk att drabbas af psykiska sjukdomar, som benägenhet till själfmord, depressioner och ångestneuroser. Den stora skuggan som hänger öfver homosexuella män är immunbristsjukdomen HIV/AIDS, en dödlig sjukdom. Öfver 60 % af de som smittas är homosexuella män trots att bara utgöra 2 % af befolkningen. Lesbiska kvinnor har af alla underkategorier den största risken att drabbas af bröstcancer och lifmodercancer. En större andel homosexuella drabbas af drogmissbruk och våld i hemmet. Den homosexuella lifsstilen är promiskuös; trohet mot en enda partner är sällsynt. När en stor andel män och kvinnor inte längre äro beredda att föda och fostra nya generationer, då riskerar en nation sin existens. Alla dessa nackdelar, skador och förluster är en dom öfver vårt samhälle.  
 
Peroratio  
Men världen förnekar synden, tänker inte på rättfärdigheten och bryr sig inte om domen. Världen dödar barn, legaliserar begär och laster och oroar sig inte för sin nations undergång. Men den helige Ande är idag lika lefvande som någonsin tidigare. Han bevisar för världen att det finns synd, rättfärdighet och en dom. Kyrkans tro kräfver att man accepterar och håller Guds bud. De moraliska normerna har inte skapats af kyrkan, hon tager emot dem från Gud, tolkar dem och lägger fram dem för människorna. De är förpliktande för alla och i alla tider och under alla omständigheter. De tillåta inga undantag. När kyrkan håller fast vid att försvara de universella och oföränderliga moraliska normerna är det varken rigiditet eller förtryck. Hon garanterar människornas rättfärdiga och fredliga lif tillsammans. Amen.